Vad är en dietist / nutritionist?

Det är många som undrar vad som skiljer en dietist från en nutritionist. Denna sida är tänkt som hjälp för dig som vill veta vad respektive titel betyder.

 

Vad är en dietist?

Minimumkrav för att få kalla sig dietist är dietistexamen, det vill säga en kandidatexamen (3 år). Dietist är en skyddad yrkestitel, legitimerad dietist blir genom att efter avlagd dietistexamen ansöka om legitimation från Socialstyrelsen. Utbildningen är tvärvetenskaplig och omfattar ämnen inom klinisk nutrition, kommunikation och samtalskonst, livsmedelsvetenskap, fysiologi och sjukdomslära.

Dietister arbetar främst med att behandla och förebygga sjukdomar som har en koppling till nutrition, där dietistens uppgift är att förmedla en sammanvägd bild av forskningen genom praktiska råd till patienter och allmänhet. De flesta dietister jobbar på sjukhus, vårdcentraler, rehabiliteringscenter, i kommuner eller som privatpraktiserande. Som dietist kan man också jobba akademiskt med undervisning och forskning. Det finns också möjligheter för dietister att jobba inom livsmedelsindustrin och livsmedelsverket.

Legitimerade dietister arbetar evidensbaserat, vilket betyder att det ska finnas vetenskapligt stöd och/eller beprövad erfarenhet för att den behandlingen som ges har en positiv effekt, och inte skadar patienten. Läs mer om legitimerade yrkesgrupper på Socialstyrelsens hemsida.

 

Vad är en näringsfysiolog / nutritionist?

En nutritionist, också kallad näringsfysiolog, är specialist på ämnet nutrition (näringslära), ett ämne som knyter samman kunskapen om biokemiska och fysiologiska effekter av näringsämnen och energi med människors hälsa och välmående.

Nutrition är ett tvärvetenskapligt ämne och det finns två huvudinriktningar: molekylär nutrition som belyser kostens betydelse för uppkomsten av de vanligaste folksjukdomarna, och folkhälsonutrition som ger kunskap om kostintag och hälsa i olika befolkningsgrupper.

Nutritionister är naturvetare med en högskoleexamen i nutrition från Stockholms universitet eller Kalmar högskola. Utbildningen i Stockholm är mer forskningsinriktad medan den i Kalmar är mer inriktad på livsmedelsindustrin. I utbildningen ingår kurser som kemi, biologi, biokemi, toxikologi, livsmedelskemi, human- och näringsfysiologi och nutrition. Man kan säga att en nutritionist är en naturvetare med fördjupningskunskaper inom nutrition.

Nutritionister tar fram, tolkar, analyserar, granskar och förmedlar vetenskaplig forskning om kost och hälsa. De kan arbeta inom offentlig verksamhet som landsting och kommuner och på statliga verk som Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket, men även med U-landsnutrition och inom livsmedels- och läkemedelsindustrin, samt starta eget och verka som konsulter.